Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád

(VOP)

 

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v kamenném obchodě i prodej přes internet a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli kupující, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Ve znění pozdějších předpisů.

 

Prodávající firma:

Lukáš Toušek (Bazar NET-GAMES)

IČO: 73457922

Nejsme plátci DPH.

(dále jen prodávající)

e-mail zastavarna-pujcky@seznam.cz

Tel.: 776 773 783

Ochrana osobních údajů

Na tomto webu neshromažďujeme žádné informace o Vás ani o Vašem připojení, ani prohlížení, nevyžaduje zde ani jakékoliv přihlášení.

Ochrana osobních údajů při kontaktu e-mail zastavarna-pujcky@seznam.cz

kdy nás Vy samy kontaktujete pří zájmu o námi nabízen zboží.

Platí pro ty, co nám napíší e-mail a tímto potvrzením souhlasu s obchodními podmínkami provozovatele obchodu dává ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a pozdějšími platnými předpisy GDPR  (z anglického názvu General Data Protection Regulation), souhlas k tomu, aby jeho údaje byly zpracovány a uchovány v obchodní databázi prodávajícího.

Získaná osobní data od našich zákazníků jsou uchovávána v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů, a pozdějšími platnými předpisy GDPR,

Při vyřizování zásilek zasílaných spediční službou jsou uváděny pouze údaje zaručující bezproblémové doručení.

Těmito údaji se rozumí:

-jméno a příjmení adresáta

-doručovací adresa

-telefonické spojení pokud nám jej zdělíte

-e-mail který je archivován v našem e-mailu

-v naší bance zůstává bankovní spojení

Osobní data našich zákazníků jsou uložena v neveřejném sektoru a jsou zabezpečena proti zneužití.

Tato data nejsou zneužitelná, ani nejsou poskytovaná třetím stranám.

Kupující prodávajícímu dává souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Tyto údaje smí použít prodávající pouze v rámci platných předpisů pro zajištění administrativy a účetnictví a neposkytne je třetímu subjektu.

Uzavření objednávky a kupní smlouvy

Prodávající a kupující spolu uzavírají kupní smlouvu o koupi předmětu zakoupeného v prodejně nebo přes internet a to e-mailem si kupující objednává předmět, tímto se hledí na tuto objednávku jako závaznou.

 

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s tímto dokumentem (platnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem) a že s nimi souhlasí.

A že si přečetl celý e-mail, kde je stručně popsán nastávající obchod.

 

Údaje uvedené kupujícím jsou pravdivé a co nejpřesnější.

Prodávající neodpovídá za škody způsobené chybně uvedenými údaji.

 

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím uvedeným v e-mailu pro komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

 

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny jeho převzetím.

 

Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané zboží a zaplatit celkovou cenu a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka apod.) uvedené v objednávce (e-mailu).

 

Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo odmítnout další objednávky tohoto nakupujícího a požadovat úhradu přepravních nákladů v plné výši dle našich přepravních podmínek.

 

Není-li v popisu objednaného produktu uvedeno jinak, je zboží zpravidla expedováno následující den po obdržení 1. platby.

 

Vámi objednané zboží Vám bude zasláno Českou poštou, poštovné stanoví Česká pošta po zvážení.

 

Kupující nese vždy náklady na přepravu.

Kupující nese náklady za používání předmětu v poměrné přiměřené části, která se odečítá z prodejní resp. vrácení částky.

 

Pro snížení rizika pozdějších sporů s prodejcem je nutné, aby kupující zboží po doručení (převzetí) ihned překontroloval, zda není poškozené, a případné nedostatky ihned hlásil přepravci i prodejci a uvedl do protokolu poškozené zásilky, který mu dopravce předkládá k podpisu, a zároveň je co nejdříve sdělil i prodejci.

Kupující je povinen zkontrolovat všechny údaje, které poskytuje o sobě a předmětu prodávajícímu a odesláním údajů potvrzuje jejich správnost a pravdivost.

Prodávající se zavazuje svěření údaje především osobní údaje chránit a neposkytne je dalším stranám, mimo těch, jak stanovuje zákon o ochraně osobních údajů.

Záruka

Záruka dle zákona je 24 měsíců.

Na použité zboží, poskytujeme sníženou záruku na 12 měsíců.

Tímto není nijak omezena odpovědnost za vady, které má věc již při převzetí, přičemž se za takové vady nepovažují vady odpovídající míře běžného opotřebení, vady nesprávným použitím, vady který jste zavinili sami, mechanické poškození apod.

Reklamace

Reklamační řád

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s předpisy platnými v ČR při uzavření smlouvy.

Reklamovat lze na prodejně, pokud byl předmět zakoupen přes internet, je možné stejnou cestou provést i reklamaci, nebo se dohodnout přes e-mail zastavarna-pujcky@seznam.cz .

Reklamaci je nutné oznámit prodávajícímu ihned po zjištění závady a to v pracovní době prodávajícího na prodejně nebo e-mail zastavarna-pujcky@seznam.cz .

Oslovením prodejce a seznámení se stavem, popř. doplnění o foto a podrobnější popis závady.

Právo uplatnit reklamaci v záruce může pouze ten, kdo předmět zakoupil.

Reklamace je časově omezena a bude se řešit před uplynutím dané lhůty a to podle datumu uvedeného na našem prodejním dokladu (účtence, faktuře apod.).

Způsob předání bude stejným způsobem, jako byl předmět zakoupen, nedohodnou-li se strany jinak.

Je tedy podmíněna touto účtenkou a neporušenou pečetí, nepoškozenými značkami prodejce a všemi dalšími náležitostmi.

Předmět nesmí být:

fyzicky (mechanicky) poškozen

vytopen

jinak úmyslně či neúmyslně poškozen

nesmí být znečištěn, jen přiměřeně opotřebován běžným používáním

musí být kompletní

Předmět bude převzat k reklamaci a bude rozhodnuto do 3 dnů o jejím osudu, nejpozději však

do 30 dnů bude reklamace vyřízena.

Pokud je zapotřebí odborného posouzení, tak max. do 30 dnů.

Nedohodnou se prodávající a kupující, na delším provádění.

Bude provedena oprava a to zdarma na předmět oprávněné reklamace, další opravy navíc jsou hrazeny kupujícím.

Nebude-li reklamace vyřízena do 30 dnů, bude vrácena poměrná část uhrazené finanční hotovosti za daný předmět.

Oprávněná reklamace má řešení a to:

-oprava zboží

-výměna za jiné

-sleva v ceně

záruka pokračuje jako nový termín prodeje od navrácení předmětu.

-vrácení peněz, nebo část (záruka zaniká)

Kupující si vybírat řešení nemůže, ale jen navrhnout řešení.

Reklamovat samozřejmě také nemůžete vadu, o které jste věděli už před koupí nebo byl na ní upozorněn nebo na kterou jste dostali slevu.

 

Odstoupení od kupní smlouvy za strany kupujícího

vrácení zboží ve 14 denní lhůtě

(toto není reklamace)

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Pokud se tak rozhodne, musí tento akt je vázán platným prodejním dokladem, vrátit zboží může jen ten, kdo zboží zakoupil.

Zboží musí být kompletní, nepoškozené, neznečištěné, s původními nepoškozenými obaly.

bez známek užívání nebo opotřebování.

Po rozbalení původního obalu se na zboží bude hledět jako na zboží použité (rozbalené) a bude odečtena poměrná část za používání, ač byl předmět používán nebo ne.

Zboží je jakoby zapůjčení za co se účtuje přiměřený poplatek.

Zaslání v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání).

Zboží nelze vracet na dobírku. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží.

 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě výrazné změny ceny zboží.

 

Lhůta, do kdy prodávající v případě odstoupení musí zaslat zpět peníze, je 14 dnů od odstoupení od smlouvy a peníze musí prodávající vrátit stejným způsobem, jakým kupující za toto zboží zaplatil.

Přijaté peněžní prostředky však není prodávající povinen vrátit kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá.

V případě, kdy kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží (například doručení přepravní službou s expresním doručením), může podávající kupující vrátit náklady na dodání zboží ve výši nejlevnějšího nabízeného způsobu dodání zboží. Když se kupující rozhodne vrátit zboží bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, má nárok, aby mu prodejce vrátil částku odpovídající kupní ceně včetně dopravného, kupující však platí poštovné spojené s vrácením zboží. Kupující by však nemusel platit náklady vrácení zboží, pokud by nebyl prodejcem v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy informován (např. v obchodních podmínkách), že bude muset tyto náklady v případě odstoupení od smlouvy nést.

Pokud kupující zboží používá ve lhůtě 14 dnů pro odstoupení a pak zboží vrátí, nese náklady, které prodejci vznikly v souvislosti s opotřebením zboží. Náhradu za snížení hodnoty zboží však nemůže prodávající po kupující požadovat, pokud ho na to před uzavřením smlouvy neupozornil.

Při vracení zboží je doporučeno věc řádně zabalit a zvolit vhodný způsob dopravy, v opačném případě může kupující odpovídat za poškození zboží, k němuž by při přepravě zboží jeho vinou došlo. Naopak bylo-li zboží poškozeno již cestou ke kupujícímu při dopravě, odpovídá za poškození zboží prodejce. Pro snížení rizika pozdějších sporů s prodejcem je vhodné, aby kupující zboží po doručení bez zbytečného odkladu překontroloval, zda není poškozené, a případné nedostatky uvedl do protokolu o převzetí zboží, který mu dopravce předkládá k podpisu, a zároveň je co nejdříve sdělil i prodejci. Pokud kupující vyzkouší zboží obvyklým způsobem, aniž by po vrácení neslo známky opotřebení nebo poškození, má nárok na vrácení kupní ceny v plné výši a prodejce si nemůže účtovat žádné manipulační poplatky za vyřízení vrácení zboží či jeho prohlídku.

 

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má kupující v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

 

V případě, že si kupující přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla „Naše zn.:“, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti na prodejně.

V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na kupující právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupující v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy kupující v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

-dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

-dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

-opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

-dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

-dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající kupujícího o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny.

 

Kupující je povinen věc prohlédnout neprodleně po převzetí. Neuplatní-li kupující vadu věci, která byla zjistitelná při této prohlídce do 5 dnů od jejího převzetí, ztrácí právo domáhat se jakýchkoli nároků z vad věci.

 

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, pokud se výrazným způsobem změnila cena zboží.

V tomto případě bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu vrácena zpět.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, zboží je dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší, než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího. Ceny jsou platné jen při objednání zboží přes internet v kamenných prodejně se ceny mohou lišit, zpravidla o poštovné a balné i jiné náklady.

Vady zboží

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

-má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

-se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

-věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

-je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

-věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Práva z vady zboží

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, má kupující právo na bezplatné odstranění vady nebo může požadovat přiměřenou slevu.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Lhůty

Kupující je povinen věc prohlédnout neprodleně po převzetí. Neuplatní-li kupující vadu věci, která byla zjistitelná při této prohlídce do následujícího dne od jejího převzetí, ztrácí právo domáhat se jakýchkoli nároků z vad věci.

Ostatní

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

 

Závěrečná ustanovení

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Předáním objednávky kupující bez výhrad akceptuje cenu zboží, podmínky dodávky a veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den předání objednávky, jakož i v den odeslání objednaného zboží.

 

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti právem České republiky.

 

Změna cen zapříčiněna cenovým vývojem vyhrazena,změna parametrů výrobků technickým vývojem vyhrazena, případné chyby v textech či vyobrazeních vyhrazeny.

 

Bazarové zboží, pochází téměř výhradně z výprodejů, likvidací firem nebo z výkupů od koncových uživatelů.

 

Stav zboží se může lišit, zboží může být používané, bez ovladačů a původních obalů, ale i nepoužité, zabalené a zapečetěné v originálním obalu od výrobce.

 

Bazarové zboží je prodáváno ve Zvláštním režimu podle §90 Zákona o dani z přidané hodnoty. Plátci DPH tedy nemají u těchto položek možnost odpočtu DPH.

Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy

 . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky kupujícímu umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Doložka o prodeji zlata, stříbra, platiny

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže Kupující-spotřebitel bez udání důvodu odstoupit od smlouvy o prodeji zlata, stříbra, platiny neboť cena tohoto zboží závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, a to vše v souladu s ust. § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Platnost tohoto dokumentu od 1.1.2017

© 2017-2021 NET-GAMES Plzeň ve Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now